Szakmai ajánlat, és mintapéldány

ajanlatevoknek

A Kbt. lehetőséget ad az ajánlatkérőknek akár mintapéldány, akár szakmai ajánlat bekérésére. A mintapéldányt a törvény nem definiálja, de a szakmai ajánlat kapcsán az alábbiak szerint rendelkezik az értelmező rendelkezések között:

„3. § (…)
37. szakmai ajánlat: a beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlat;”

Ebben az értelemben tulajdonképpen a mintapéldány a szakmai ajánlat egy speciális vállfaja. Szakmai ajánlatot tehát amennyiben a beszerzés tárgya azt indokolja, bármikor kérhet az ajánlatkérő. Lényeges követelmény azonban ebben az esetben, hogy az ajánalatkérő a felhívásban részletesen közzé tegye a megfelelőség objektív követelményrendszerét, illetve annak ellenőrzési módját. Ennek megfelelően a majdani bírálati anyagoknak is ki kell terjedniük a bemutatott eszköz, példány, leírás megfelelőségére.

A Kbt. nem szól arról, hogy kell-e, lehet-e hiánypótoltatni a szakmai ajánlatot, vagy az annak részeként benyújtott mintapéldányt. Amennyiben a mintapéldány az alkalmasság körében kerül előírásra, úgy ez a kérdés nem jelenthet problémát, mert az alkalmassági követelmények tekintetében tett megajánlások esetében a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó általános szabályai érvényesülnek. Amennyiben azonban a szakmai ajánlat megkövetelésére az alkalmasság körén kívül kerül sor, úgy már több lehetősége van az ajánlatkérőnek. Előírhatja például az értékelési szempontrendszer részeként, mint minőségi szempontot, ebben az esetben is eldöntendő azonban, hogy mennyiben engedi a hiánypótlást. Ennek kapcsán fontos ismernünk a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) több ügyben is kifejtett azon álláspontját, amely szerint a szakmai ajánlat benyújtásának teljes elmulasztása az ajánlat azonnali érvénytelenségét eredményezi.

A KDB D.423/6/2018. számú határozata érdekes lehet ebből a szempontból. Az ügyben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentációban konkrétan kifejtette, hogy melyek a szakmai ajánlat részét képező dokumentumok, amelyek között szerepelt az alábbi kitétel is: „a megajánlott termékre vonatkozóan a forgalmazói jogosultság”.

Az ajánlatkérő az eredeti ajánlatban be nem csatolt forgalmazói jogosultság tekintetében hiánypótlási felhívást bocsátott ki, amelyet ajánlattevő benyújtott. Ajánlatkérő a benyújtott hiánypótlást elfogadta, és érvényessé nyilvánította az ajánlatot. Az ügyben a KDB arra a megállapításra jutott, hogy az ajánlatkérőnek érvénytelenné kellett volna nyilvánítania ajánlattevő ajánlatát, tekintettel arra, hogy a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján a forgalmazói jogosultságra vonatkozó nyilatkozat hiánya nem tekinthető olyan egyedi részletkérdésnek, amely ne ütközne a fenti hiánypótlási korlátba. Ugyanakkor a D.179/16/2015. számú határozat rámutatott arra, hogy vannak olyan esetek is, amelyek egyedi részletkérdésnek minősülnek. A tárgyi eljárásban ugyanis a szakmai ajánlat részeként került kiírása az arra vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, hogy „az ajánlattevő az éves oktatási tervben foglalt oktatás dokumentálása során miként vállalja az oktatásról szóló jegyzőkönyvek aláírását”. Figyelemmel arra, hogy a nyilatkozat tartalma nem befolyásolta sem az ajánlati árat, sem az ajánlattevők közötti versenyt a KDB megállapította, hogy jelen hiba hiánypótlás keretében módosítható volt.